İtalyan Vatandaşlığı Nasıl Elde Edilir?

İtalyan Vatandaşlığı Nasıl Elde Edilir?

İtalyan vatandaşlığı, İtalyan hukuk sisteminin medeni ve siyasi hakların tamamını tanıdığı bir vatandaş statüsüdür.

Kendiliğinden edinilebilir:

Doğuştan: “ius sanguinis” den (Jus sanguinis, ülkelerin vatandaşlık kanunlarına göre, arzuları üzerine bireylerin kendi ailelerinin veya atalarının sahip oldukları vatandaşlığa geçebilmelerini sağlayan ve kan bağına bağlı olarak atfedilecek hukuk ilkesidir) veya İtalyan vatandaşlığına sahip en az bir ebeveynin birinden bahsedilmektedir. Ebeveynlerden biri İtalyan ise çocuk İtalyandır;

İtalyan topraklarında doğumla: İtalya’da yabancı ebeveynlerden doğan bir çocuk ancak 18 yaşını doldurduktan sonra ve o ana kadar İtalya’da “yasal ve sürekli” ikamet etmişse vatandaşlık başvurusunda bulunabilir.

Evlat edinme yoluyla: İtalyan vatandaşı tarafından kabul edilen reşit olmayan çocuk.

Vatandaşlık şu yollarla da talep edilebilir:

– Evlilik yoluyla
– İkametgah aracılığıyla

Evlilik: 91/92 sayılı Kanunun 5. Maddesi, bir İtalyan vatandaşıyla evli olan, yabancı veya vatansız kişinin, evlilikten sonra en az iki yıl İtalyan topraklarında yasal olarak ikamet etmesi halinde ya da evlilik tarihinden itibaren üç yıl sonra, yurtdışında ikamet ediyorsa, vatandaşlık veren kararnamenin kabulü sırasında, evliliğin feshi, iptali veya sona ermesi gerçekleşmemişse ve eşlerin kişisel ayrılığı yoksa İtalyan vatandaşlığı kazanabileceğini öngörür. Çift tarafından doğmuş veya evlat edinilmiş çocuklar varsa, şartlar yarı yarıya azalır.

İkametgah: İtalya’da doğmuş bir yabancı vatandaş, bir AB vatandaşı veya AB üyesi olmayan bir ülke vatandaşı, vatansız kişi veya İtalya’da ikamet eden mülteci, aşağıda belirtildiği gibi ikametgah aracılığıyla İtalyan vatandaşlığına başvurabilir:

– İtalya’da doğmuş ve en az 3 yıl yasal olarak ikamet eden yabancı vatandaş.
– En az 3 yıl süreyle İtalya’da yasal olarak ikamet eden, doğuştan bir İtalyan vatandaşı olan kişinin oğlu veya torunu.
– Bir İtalyan vatandaşı tarafından evlat edinilen, evlat edinildikten sonra en az 5 yıl yasal olarak İtalya’da ikamet eden yabancı vatandaş.
– İtalya Devletinin istihdamında en az 5 yıl yurt dışında dahi görev yapmış yabancı vatandaş, bu durumda yetkili Konsolosluk makamından İtalyan vatandaşlığı başvurusu talep edilmelidir.
– En az 4 yıl yasal olarak İtalya’da ikamet eden AB vatandaşı.
– İtalya’da yasal olarak en az 5 yıl ikamet eden vatansız kişi veya mülteci.
– İtalya’da yasal olarak en az 10 yıl ikamet eden AB vatandaşı olmayanlar.

Dikkat! Yukarıda belirtilen durumlardan birini kapsayan tüm yabancı vatandaşlar, aynı aileye mensup ve aynı aile statüsüne sahiplerse, kişisel gelir veya aile geliri gibi başka bir edinime sahip olmak gerekir. Dikkate alınması gereken gelir, aşağıdaki yıllık sınırlar dahilinde vatandaşlığa başvurmadan önceki üç yıla ilişkin gelirdir:

  • Bakmakla yükümlü olduğu kişi olmayan başvuranlar için 8.263,31 €;
  • Bakmakla yükümlü olduğu eşi olan başvuru sahipleri için 11.362,05 €, bakmakla yükümlü olunan her kişi için 516,00 € artırılabilir.

İTALYAN VATANDAŞLIĞINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yabancılar, aşağıdaki bağlantıdan İçişleri Bakanlığı portalına kaydolarak, yalnızca ON LINE İtalyan vatandaşlığı verilmesi için başvuruda bulunabilirler:

https://cittadinanza.dlci.interno.it

Bu yöntem, 18 Haziran 2015 tarihinden itibaren kabul edilen tek başvuru yöntemidir.

Kayıt tamamlandıktan sonra, kişi başvuru formunu elektronik olarak doldurmalı, uygun alanda damga pulu ayrıntılarını belirtmeli ve formun uygun bölümlerine gerekli tüm belgeleri elektronik formatta eklemelidir.

Valilik, taranan belgelerin gerçekliğini doğrulamak için kişiyi makama çağırma hakkını saklı tutar.

Prosedür sonunda, başvuru sahibi yabancı vatandaşa, daha sonra özel portalda talebin işleyişini izlemesi için kullanılacak dosya numarası verilir ve inceleme başlatılır.

Kişi, başvuruyu gönderdikten sonra portala bağlanarak, Valilik tarafından kendisine gönderilen aşağıdaki yazışmaları görüntüleyebilir:

– başvurusunun kabulü ve prosedürün başlangıcı;

– ekli belgelerdeki herhangi bir düzensizlik/tutarsızlık;

– elektronik formattaki ekli belgelerin asıllarını doğrulamak valilik makamındaki toplantı tarihi.

Bu iletişim, başvuru formunda kişi tarafından belirtilen e-posta adresine kendisini portala başvurmaya davet eden bir mesaj gönderilmesiyle devam eder.

Vatandaşlık Başvurusunun Online Danışmanlığı:

Vatandaşlık başvurusu durumuna ait online danışma sürecine devam etmek için, aşağıdaki faaliyetlerin sırayla gerçekleştirilmesi gerekmektedir:

– “Kayıt Ol” alanında bulunan formu kullanarak siteye kaydolmak;

– kayıt sırasında sağlanan erişim kimlik bilgilerini kullanarak özel alana giriş yapmak;

– “Uygulamaya ilk erişim” işlevini kullanarak dosyaya ilk erişimi gerçekleştirmek;

– “Dosya durumunu görüntüle” işlevi aracılığıyla uygulamanın durumuna bakmak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE NASIL İLETİŞİME GEÇİLİR?

İkametgah aracılığıyla vatandaşlık başvurusu yapanlar için İçişleri Bakanlığı ofislerinde yeni iletişim yöntemleri aktiftir.

İçişleri Bakanlığı Sivil Özgürlükler ve Göçmenlik Dairesi, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 9: 00’dan 11: 00’e kadar otomatik arama ile 06.46539591 telefon numarasından kullanıcılara vatandaşlık hakkında bilgi veren bir “Dinleme Hattı kurdu.

Vatandaşlığa kabul başvurularıyla ilgili çeşitli iletişimlere daha etkili bir yanıt sağlamak için, ilgili taraflar veya yasal temsilcileri, e-postanın konusuna referans dosyanın kimlik numarasını (K10/K10C … gibi) belirterek cittadinanza@ecdlci.interno.it onaylı e-posta adresini kullanarak Sivil Haklar, Vatandaşlık ve Azınlıklar Merkez Müdürlüğü ile iletişim kurabilirler.

İtalyan Vatandaşlığına İlişkin Yeni yasa

Hükümet, 5 Ekim 2018’den beri yürürlükte olan bir önceki kararla çıkarılmış Güvenlik ve Göçmenlik Kararnamesini (2018 tarihli 113 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 2018 tarihli 132 sayılı Kanun ile dönüştürülmüş) kısmen değiştirmeyi amaçlayan 21 Ekim 2020 tarihli 130 sayılı “Göçmenlik, uluslararası ve tamamlayıcı koruma hakkında acil hükümler” i kapsayan kararnameden dönüştürülen 18 Aralık 2020 tarihli 173 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyiyayımladı.

Yeni yasa 20 Aralık 2020’de yürürlüğe girdi.

Özellikle 2020/130 sayılı yeni K.H.K., İtalyan vatandaşlığı işlemlerinin daha önceki azami süresini 48’den 36 aya düşürdü.

Aslında, 91/92 sayılı yasanın 9-3.maddesine göre, değiştirilmiş haliyle aşağıdakileri kapsar:

  1. ve 9. maddelerde atıfta bulunulan işlemlerin tanımlanması için son tarih, başvurunun sunulduğu tarihten itibaren maksimum otuz altı ay olarak belirlenmiştir.

Bu nedenle Kararname, İtalyan vatandaşlığı için evlilik ve ikamet bekleme sürelerini, önceki 48 aya (4 yıl) kıyasla 36 aya (3 yıl) düşürüyor. Bu dolayısıyla, başvurunun sunulduğu andan itibaren, Bakanlığın bir hüküm (olumlu veya olumsuz) yayımlaması için maksimum 3 yıla sahip olacağı anlamına gelir.

Dikkat! Ne yazık ki, bu yeni mevzuat geriye dönük değil. Bu, yeni indirgenmiş süre, yalnızca yeni kararnameyi dönüştüren kanunun yürürlüğe girdiği günden itibaren İçişleri Bakanlığına sunulan yeni başvurular için geçerli olacak (20 Aralık 2020).

Bu nedenle, yeni kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılmış ve halihazırda devam etmekte olan tüm başvurular, 4 yıllık sürenin geçerli kalacağı şekilde hariç tutulmuştur.

Güvenlik Kararnamesi, İtalyan vatandaşlığı için neyi değiştiriyor?

2018/132 sayılı kanundan dönüştürülmüş 4 Ekim 2018 tarihli 113 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 5 Ekim 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kararname, İtalyan vatandaşlığı alma prosedürlerini kapsamakatadır.

İlk olarak, evlilik yoluyla vatandaşlık başvurusunun sunulmasından iki yıl sonra, yetkili makam açıklamaksızın başvuruyu reddetmek imkansız hale geldiği için bu değişecek ve “sessiz onay” artık desteklenmeyecektir.

Evlilik ve vatandaşlığa geçme yoluyla vatandaşlığın tanınması prosedürlerinin sonuçlandırılması için son tarih de 24 aydan 48 aya çıkarılmıştır.

ÖNEMLİ! Prosedürlerin sonuçlanma süresine (4 yıl) ilişkin yeni kurallar, yeni prosedürler, halihazırda sunulan uygulamalara ve Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte halihazırda devam etmekte olan prosedürlerce uygulanır (Dikkat! 4 yıllık son başvuru tarihi 36 aya indirildi ancak bu, yalnızca 20 Aralık 2020’den sonra gönderilen başvurular için geçerli. Bu tarihten önce yapılmış veya devam eden eski başvurular için 4 yıllık son tarih geçerliliğini sürdürmektedir).

Ayrıca Kararname, yabancıların evlilik ve ikamet yoluyla vatandaşlık kazanması için gerekli ek bir koşul koymaktadır. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı kapsamında B1 düzeyinden daha düşük olmayan İtalyanca dil bilgisine sahip olmak).

Bu amaçla, 286/98 sayılı K.H.K. nin 4.maddesinde atıfta bulunulan entegrasyon sözleşmesini imzalayanlar ve AB uzun dönem oturma iznine sahip olanlar (286/98 sayılı K.H.K. nin 9.maddesi) hariç olmak üzere, Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanlığı ya da Milli Eğitim, Üniversite ve Araştırma Bakanlığı tarafından tanınan bir kamu veya özel eğitim kurumu tarafından verilen bir yeterliliğe sahip olanlar yahut bu kurumlarca tanınan bir sertifika kuruluşu tarafından verilen özel sertifikaya sahip olanlar başvuruyu gönderdikten sonra belgelendirmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, İtalyan vatandaşlığına ilişkin belgeler için talep edilen katkı (Berlusconi hükümeti sırasında 2009 yılında “güvenlik paketinin” bir parçası olarak oluşturulmuştur) 200 € ‘dan 250 €‘ ya çıkmıştır.

Kararname, vatandaşlığı kazananların (İtalya’da on yıl ikamet ettikten sonra vatandaşlığını kazanan yabancı, İtalya’da beş yıl ikamet ettikten sonra vatandaşlık kazanan vatansız kişi, 18 yaşından sonra vatandaşlık kazanan İtalya doğumlu yabancıların oğlu, İtalyan vatandaşının eşi) terörizmle ilgili suçlar işlemiş olması halinde vatandaşlıklarının iptali olasılığını getirmektedir.

Terörle ilgili suçlardan kesin hükümden yedikten sonraki üç yıl içerisinde İçişleri Bakanının teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararnamesiyle vatandaşlığın iptali mümkündür.

Detaylı Bilgi İçin;

İtalya’da Okuyoruz, İtalya’da bulunan devlet ve özel üniversitelerle birlikte çalışmaktadır. Öğrencilerin bu üniversitelere kayıtlarını yapmaktadır.  Detaylı bilgi almak ve başvuru, kayıt işlemleri, vize ve oturma izni ve konaklama hizmetlerini öğrenmek için +90 312 543 54 53 ve +90 552 814 54 93 numaralardan bizi arayabilir, info@italyadaokuyoruz.com ‘a mail atabilir veya İletişim Formunu Doldurabilir’siniz

Yorum Yaz

Whatsapp
E-mail